Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất

Hệ Thống Gánh Con Mạnh Nhất
Tần Xuyên phát hiện chỉ cần con của mình gây chuyện, hắn liền có thể mạnh lên
Thế là kiếp này, hắn bắt đầu troll con của mình đến cùng để tu tiên