Tokyo § Jinrou

Tokyo § Jinrou
Một "Sứ thần" mang sức mạnh của Thần Thú hộ mệnh và một " Pháp sư" nắm giữ khả năng chia sẻ linh lực mạnh mẽ