Nàng nấu ta ăn

Nàng nấu ta ăn

Nàng về nàng nấu canh tôm

Ta về ta đói, chén canh và nàng