Blue Archive by CH

Blue Archive by CH

Các OS của CH.
Tập hợp các OS này thuộc thể loại truyện không thoại nên chỉ có xem thôi... không có gì để đọc đâu nên là...
Chúc mọi người lướt truyện vui vẻ.