A Story After Everything Went Well

A Story After Everything Went Well
Trong tương lai nơi mà con người dần tuyệt chủng và bị thay thế bởi "Tân nhân loại"