Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • tự dưng lôi nhà tiên tri ezekiel ra đặt làm tên gene, tác giả đã chắc chứ?